Документи

Устав на “Сдружение Брейнсторм груп”

Решение на Окръжен съд, Благоевград за вписване на Сдружението

Удостоверение за общественополезна дейност

Правила за извършване на общественополезна дейност на “Сдружение Брейнсторм груп”

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на „Сдружение Брейнсторм груп“, БУЛСТАТ 177013716, задължено лице по чл.3, ал.2, т. 17 от ЗМИП