Съобщения

Нов проект:

Сдружение Брейнсторм груп обявява конкурс за участници в проект “Мълчанието не е злато”, свързан с насилието в реалния живот и виртуалната среда. Проектът предвижда два младежки обмена – в Грузия, през април 2019 г. и в Разлог през юли 2019 г.
Изисквания за кандидатите: добро владеене на английски език, опит в младежки проекти, интерес към темата.
При интерес, моля изпратете съобщение на следната електронна поща – singrazlog2019@gmail.com. Ще Ви изпратим заявление за попълване.
Интервю с кандидатите ще се проведе на 08.02.2019 г. Детайли ще получите по ел. поща.

Покана за Общо събрание

https://brainstormbulgaria.com/wp-content/uploads/2019/04/Pokana-OS_29.04.2019.pdf

Покана за Общо събрание 2020

Управителният съвет на „Сдружение Брейнсторм груп“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо събрание на 11.07.2020 г. от 18.00 ч. на адреса на Сдружението при спазване на санитарните изисквания във връзка с COVID-19, при следния дневен ред:  

  1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността през 2019 г.
  2. Разглеждане и одобряване на годишен финансов отчет за 2019 г.
  3. Обсъждане и приемане на работен план за 2020 г.;
  4. Решение за публикуване на Годишния финансов отчет на Сдружението в Агенция по вписванията, включително и ГФО за 2019г.
  5. Уведомяване на членовете на Сдружението, присъстващи на Общото събрание за ситуация по чл.17, ал.6, 7 от Устава (отпадане от членство)

При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението.