Съобщения

Нов проект:

Сдружение Брейнсторм груп обявява конкурс за участници в проект “Мълчанието не е злато”, свързан с насилието в реалния живот и виртуалната среда. Проектът предвижда два младежки обмена – в Грузия, през април 2019 г. и в Разлог през юли 2019 г.
Изисквания за кандидатите: добро владеене на английски език, опит в младежки проекти, интерес към темата.
При интерес, моля изпратете съобщение на следната електронна поща – singrazlog2019@gmail.com. Ще Ви изпратим заявление за попълване.
Интервю с кандидатите ще се проведе на 08.02.2019 г. Детайли ще получите по ел. поща.

Покана за Общо събрание

https://brainstormbulgaria.com/wp-content/uploads/2019/04/Pokana-OS_29.04.2019.pdf

Покана за Общо събрание 2020

Управителният съвет на „Сдружение Брейнсторм груп“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо събрание на 11.07.2020 г. от 18.00 ч. на адреса на Сдружението при спазване на санитарните изисквания във връзка с COVID-19, при следния дневен ред:  

 1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността през 2019 г.
 2. Разглеждане и одобряване на годишен финансов отчет за 2019 г.
 3. Обсъждане и приемане на работен план за 2020 г.;
 4. Решение за публикуване на Годишния финансов отчет на Сдружението в Агенция по вписванията, включително и ГФО за 2019г.
 5. Уведомяване на членовете на Сдружението, присъстващи на Общото събрание за ситуация по чл.17, ал.6, 7 от Устава (отпадане от членство)

При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението. 

Покана за Общо събрание 2021

Управителният съвет на „Сдружение Брейнсторм груп“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо събрание на 10.05.2021 г. от 18.00 ч. на адреса на Сдружението при спазване на санитарните изисквания във връзка с COVID-19, при следния дневен ред:  

 1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността през 2020 г.
 2. Разглеждане и одобряване на годишен финансов отчет за 2020 г.
 3. Обсъждане и приемане на работен план за 2021 г.;
 4. Решение за публикуване на Годишния финансов отчет на Сдружението в Агенция по вписванията, включително и ГФО за 2020г.

При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението. 

Председател на Управителен съвет:

                                                Катя Бранкова

гр. Разлог, 07.04.2021 г.

Покана за Общо събрание 2022

Управителният съвет на „Сдружение Брейнсторм груп“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо събрание на 27.05.2022 г. от 18.00 ч. на адреса на Сдружението при спазване на санитарните изисквания във връзка с COVID-19, при следния дневен ред:  

 1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността през 2021 г.
 2. Разглеждане и одобряване на годишен финансов отчет за 2021 г.
 3. Обсъждане и приемане на работен план за 2022 г.;
 4. Решение за публикуване на Годишния финансов отчет на Сдружението в Агенция по вписванията, включително и ГФО за 2021г.
 5. Избор на нов управителен съвет във връзка с чл. 32, ал.2от Устава на Сдружението.
 6. Обсъждане и приемане на промени в Устава, свързани с „чл. 9. Основните цели на Сдружението са:“ чрез допълване на две нови цели.

При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението. 

Председател на Управителен съвет:

                                                Катя Бранкова

гр. Разлог, 22.04.2022 г.

Покана за Общо събрание 2024г.

Управителният съвет на „Сдружение Брейнсторм груп“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо събрание на 29.03.2024 г. от 18.00 ч. на адреса на Сдружението, при следния дневен ред:  

 1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността през 2023 г.
 2. Разглеждане и одобряване на годишен финансов отчет за 2023 г.
 3. Решение за публикуване на Годишния финансов отчет на Сдружението в Агенция по вписванията, включително и ГФО за 2023г.

При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението. 

Председател на Управителен съвет:

                                                Катя Бранкова

гр. Разлог, 28.02.2024г.