За пръв път ще координираме проект – Работилница за мечти

Проектът “Работилница за мечти – Развитие на бизнес умения на млади хора в неравностойно положение” събира младежи, добворолци и младежки работници за насърчаване на европейското сътрудничество в областта на обучението по предприемачество и формиране на бизнес умения у младите хора в неравностойно положение, да допринесе за социалното им включване и ги окуражи да стартират собствен бизнес.
Общата цел на проекта е да съдейства за увеличаване пригодността за заетост на младите хора с ограничени възможности (включително тези, които не учат и не работят) като подпомогнем формирането и развитието на предприемачески и бизнес умения чрез методите на неформалното обучение и “Учене чрез правене”.
В проекта ще участват следните организации: “Сдружение Брейнсторм груп” – България – координатор на проекта и организация-домакин, партньори: Jordan Youth Innovation Forum, AYÇİÇEĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM DERNEĞİ (SUNFLOWER YOUTH AND EDUCATİON ASSOCİATİON, Terra di Mezzo (TDM) 2000 Malta, Uludag university, Scientific Advisory Center «Consciousness» – Falcogroup, Armenian Marketing Club, ANKA Project Team
Ще бъдат включени младежи на възраст 17-30 години в неравностойно положение. Нашият проект е ориентиран към техните нужди.Проектът предвижда една дейност – младежки обмен в България.Ще вземат участие общо 45 участници, от които 32 младежи, всичките в неравностойно положение, 8 лидери на групи, в т.ч. и за българската група. От българската група ще бъдат включени още 1 координатор, 1 фасилитатор и 3 обучители.Продължителността на младежкия обмен, без да се включват дните за пътуване, е 8 дни.
Работните методи ще стимулират участието и осъществяването на комуникация, обмяна на опит и дискусии.Ще се използват игри и интерактивни занимания, дейности за изграждане на екип и емпатия, асертивен тренинг, интервюта, беседи, работа по двойки и групи, брейнсторминг, анализ и оценка, като преосмисленото ще бъде представено на аудиторията. Така ще се осъществи учене чрез правене и преживяване.
Занятията ще бъдат насочени към придобиване и усъвършенстване от младите хора на следните знания, умения и компетенции: придобиване на начални знания по предприемачество, начални знания и умения за осъществяване на маркетингово проучване и анализ на резултатите, изготвяне на бизнес план, усъвършенстване на уменията за превръщане на креативните идеи в творчески иновации;усъвършенстване на дигиталните им компетенции;усвояване на нови термини в областта на предприемачеството, маркетинга, бизнеса, финансите; усъвършенстване на комуникацията на матерен и ангрийски език; усъвършенстване на умения за работа в екип и самостоятелно;повишаване на гражданската им активност чрез включване в дейности за реформиране на политиките за подпомагане на младежки бизнес инициативи на местно, регионалн или национално ниво.
Неформалното обучение ще се състои от следните дейности:
1.Преди обмена – детайлно проучване на следните въпроси – нивата на младежка безработица в страните за последните 5 г. с цел установяване на тенденция;наличие на национална стратегия за младежта – за какъв период е, основни проблеми и предложени мерки за решаването им на държавно ниво, резулт;анализ на дейсващите национални програми по предприемачество за професионални училища и университети; наличие на национални и регионални програми за финансиране на бизнес начинания – общи и за специално за млади хора; за страните от ЕС – релевантни програми на ЕС;проучване на добри практики – млади хора с успешно реализирани бизнес идеи;нива на т.нар. NEET младежи с цел установяване на тенденция.Резултатите от проучванията ще използваме по време на занятията.
2.По време на обмена:- Представяне на групови решения на казуси, разглеждани по време на сесиите; ситуационни и ролеви игри, насочени към запознаване на младите хора с правилата на бизнеса, етапите в реализирането на една бизнес идея, евентуални трудности и препятствия;практически занятия в местни малки исредни фирми и разговор със собствениците им с цел запознавана със “скритите страни” на бизнеса и личната мотивация на всеки собственик;интервюта-разговори с ръководители на банкови клонове за изясняване смисъла и ползите от кредитиране на солствен бизнес;практическо занятие с млади хора, превърнали хобито си в доходоносен бизнес;разработване на индивидуарна бизнес идея и обсъждането и с лекторите и менторите;изготвяне на продуктите на проекта – електронна книга “Първи стъпки в бизнеса”, видеофилм “Работилница за мечти”, флаери с информация за проекта и постигнатите редултати.
Резултати от проекта: обучени 32 младежи, информация, разпространена и достигнала до общо около 10 000 човека, предимно млади хора; продукти по проекта и препоръки, изпратени до: местни администрации, регионални администрации, регионални управления на образованието, училища, НПО, младежки организации,
Организациите, участници в проекта, ще продължат партньорството като разширят темата и се кооперират в нови проекти по програма Еразъм +.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *