Впечатления от проекта “Съизмеримост – изграждане на партньорска мрежа между програмни страни”

Проектът предвиждаше тренинг курс за младежки работници и имаше за цел да улесни професионалното и организационно развитие на участниците и насърчи нови партньорства и проекти. Курсът се проведе в Лондон в преиода 02-10.09.2017.

Участваха 45 младежки работници и представители на неправителствени организации от 14 различни страни в Европа: Великобритания, Малта, Франция, Гърция, Италия, Литва, Полша, Румъния, България, Хърватия, Португалия, Словакия, Испания и Турция.

Обучението се основаваше на методите на неформалното образование, като учене чрез правене, между културен диалог и комуникация и прилагане на интерактивни методи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *