Одобрен нов проект – “Мълчанието не е злато”

Темата на проекта “Мълчанието не е злато”(Silence is not gold) е свързана със спазване на
човешките права и борбата с тяхното нарушаване при прояви на насилие: виртуалния тормоз
като крачка към реален тормоз и насилие над малолетни и непълнолетни деца и младежи.
Целта на нашия проект е да окуражим младите хора да говорят открито за проявите на
насилие, без да се срамуват, да търсят съдействие и помощ, да се пазят от попълзновенията
на непознати “доброжелатели, съветници и приятели”, “случайно срещнати” в реалния живот
или в глобалната мрежа, като съдействаме за изграждане у младите хора чувства на
толерантност и респект към другостта. Младежите ще се запознаят с разнородните прояви на
насилие, основано на пола чрез прилагане на методите на неформалното образование и
интерактивни методи на обучение, като ги мотивира да вземат участие в съставянето на
препоръки за предотвратяване на насилието, за избягване на опасностите в глобалната мрежа
и реалния живот. В проекта ще участват следните организации: “Сдружение Брейнсторм груп”
– България – координатор на проекта и организация-домакин на младежки обмен, Georgian
Youth for Europe (GYE)-Грузия –партньор и организация-домакин на младежки обмен, Linguistic
Aid Kit Limited – Обединено кралство, EURO-NET – Италия, Hranicka Rozvojova Agentura ZC –
Чехия, MHA Dobra wola- Беларус, Albanian Society in Development – Албания, World of the light
child and youth center/LAMEK/- Армения, Asociacija “Aktyvus Jaunimas”-Литва.
В проекта ще бъдат включени младежи на възраст 16-30 г. и младежки работници без
ограничение на възрастта. Ще включим участници в неравностойно положение – роми,
безработни, сираци, с ограничени икономически и социални възможности, изложени на
социално маргинализиране;живеещи в малки и отдалечени населени места, където родовите
връзки са силни, а патриархалните нрави имат решаващо въздействие върху поведението им и
като бъдещи родители. В ромската общност насилието е прието и смятано за нормално и
печелившо поведение и това налага привличането и на ромски младежи. Ще вземат участие
общо 98 младежи и младежки работници, от които 36 младежи в неравностойно положение. Ще
организираме два младежки обмена.Продължителността на всеки обмен, без да се включват
дните за пътуване, е 7 дни. Работните методи ще стимулират участието и осъществяването на
комуникация, обмяна на опит и дискусии. Ще се използват ситуационни игри и интерактивни
занимания, дейности за изграждане на екип и емпатия, асертивен тренинг, работа по двойки и
групи, като преосмисленото ще бъде представено на аудиторията. Така ще приложим метода
учене чрез правене и преживяване. Семинарите ще бъдат насочени към личностно развитие,
подобряване на познанията във връзка със спазване на човешките права и ненасилие,
основано на полови различия, придобиване на практически умения за самозащита и оказване
на помощ на жертви на насилие. Неформалното обучение ще се състои от следните дейности:
1. Проучване на спазването на човешките права, проявите на насилие, противодействието на
насилието и организации, работещи по проблема във всяка партньорска страна и обобщаване
на извлечената информация.
2. Семинар и ролеви игри за човешките права, реално и виртуално насилие, насочващи
вниманието към борба с проявите на тормоз и незачитане на личностните различия и по-
специално насилието, основано на пола;
3. Ситуационна игра за осъществяване на неформални контакти с местното население в Разлог и Рустави с цел проучване на стереотипите и местните нагласи;
4. Обучение в самозащита;
5.Представяне на групови решения на казуси, разглеждани по време на сутрешните сесии;
6.Провеждане на социологическо проучване за изследване и оценяване на ефекта от
разучаването на нова компютърна игра върху уменията за разрешаване на проблеми сред
учениците от средното училище.
7. Представяне на страните на партньорите и културни вечери.
Резултати от проекта:
-установяване на приятелски взаимоотношения, доверие, уважение и равнопоставеност на
половете;
– обучени 98 младежи и младежки работници;
– информация, разпространена и достигнала до общо минимум 5 000 човека, повечето от които
са млади хора,
– проведени последващи семинари и курсове, изготвени материали по проекта, изпратени до:
НПО,младежки организации, социални служби, МВР.
Участниците ще осъзнаят европейското измерение на темата и осмислят собственото си
поведение в перспектива, което би спомогнало за генериране на нови идеи и мотивация за
участие в бъдещи проекти. Организациите, участници в проекта, ще продължат партньорството
като разширят темата и се кооперират в нови проекти по програма Еразъм +.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *