Стартираме нов проект

Стартираме нов проект по програма Еразъм+, КД 1!

Координатор на проекта е  ACT FOR GRANTS C.I.C.London UK 

Темата на проекта е “Съизмеримост – изграждане на партньорска мрежа между програмни страни”.

Основната цел на проекта е да се организира международен тренинг курс, в който ще бъдат включени 45 младежки лидери, младежки работници и представители на неправителствени организации от 14 различни страни в Европа: Великобритания, Малта, Франция, Гърция, Италия, Литва, Полша, Румъния, България, Хърватия, Португалия, Словакия, Испания и Турция.

Курсът на обучение има за цел да улесни професионалното и организационно развитие на участниците и насърчи нови партньорства и проекти, които да окажат положително влияние върху участниците. Курсът ще се проведе в Лондон, за 9 дни, 02-10.09.2017.

Обучението ще се основава на методите на неформалното образование, като учене чрез правене, между културен диалог и комуникация и прилагане на интерактивни методи.

Цели:

  • Да се ​​разработи общо разбиране на концепцията за лидерство и опознаването на инструментите за нейното популяризиране сред групи от млади хора в гражданското общество,
  • Да се ​​изгради разбиране у участниците за ключовите принципи на лидерството и тяхното прилагане.
  • Да се ​​насърчи развитието на предприемачески дух и лидерски качества у младите хора,
  • Насърчаване на обмена на добри практики, свързани с иновативни младежки проекти в областта на кризата с бежанците.
  • Да се ​​подобрят уменията на участниците за управление на проекти;
  • Да се генерират идеи за нови проекти и изграждане на партньорска мрежа между страните учасници в настоящия проект: Великобритания, Малта, Франция, Гърция, Италия, Литва, Полша, Румъния, България, Хърватия, Португалия, Словакия, Испания и Турция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *