Покана за общо събрание

Управителният съвет на „Сдружение Брейнсторм груп“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо събрание на 09.12.2023 г. от 18.00 ч. на адреса на Сдружението при спазване на санитарните изисквания във връзка с COVID, при следния дневен ред:  

  1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността през 2022 г.
  2. Разглеждане и одобряване на годишен финансов отчет за 2022 г.
  3. Решение за публикуване на Годишния финансов отчет на Сдружението в Агенция по вписванията, включително и ГФО за 2022г.

При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението. 

Председател на Управителен съвет: Катя Бранкова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *